Algemene voorwaarden Platinum Gym

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Platinum Gym: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wijngaardsweg 48C, 6412PJ te Heerlen.
 2. Lid: eenieder met wie Platinum Gym een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Platinum Gym en het Lid tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een losse training, Abonnement of Rittenkaart, op basis waarvan het Lid gerechtigd is bij Platinum Gym te sporten.
 4. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Platinum Gym en een Lid wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Platinum Gym en het Lid en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de Overeenkomst middels de Website door het Lid tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Platinum Gym geen georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat de Overeenkomst op locatie van Platinum Gym wordt gesloten of als het Lid de contactgegevens van Platinum Gym op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 5. Website: platinumgym.nl.
 6. Recht van Ontbinding: de aan het Lid geboden wettelijke mogelijkheid om een Overeenkomst op Afstand te ontbinden tot veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst op Afstand.
 7. Abonnement: een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd op basis waarvan het Lid bij Platinum Gym kan sporten.
 8. Rittenkaart: een al dan niet virtuele kaart die voor bepaalde tijd geldig is en op basis waarvan het Lid een vooraf bepaald aantal keren bij Platinum Gym kan sporten.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Platinum Gym en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, zoals middels het (online) inschrijfformulier, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Platinum Gym is vrijblijvend; Platinum Gym kan op basis van slechts zijn aanbod niet worden gehouden een Overeenkomst met het Lid aan te gaan. Platinum Gym kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door het Lid, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van Platinum Gym, binden hem niet.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, komt iedere Overeenkomst tot stand op het moment dat het Lid het aanbod van Platinum Gym op de daartoe door Platinum Gym voorgeschreven wijze heeft aanvaard en het Lid heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. In geval de Overeenkomst online wordt gesloten, zal de totstandkoming van de Overeenkomst vervolgens, wederom onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, per e-mail aan het Lid worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Het Lid is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige artikellid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van het Lid.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand volledig wordt nagekomen binnen de bedenktijd, bijvoorbeeld omdat het een losse training betreft, verklaart het Lid bij het aangaan van de Overeenkomst op Afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn Recht van Ontbinding zodra de Overeenkomst op Afstand door Platinum Gym is nagekomen.
 4. Het Lid kan van zijn Recht van Ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Platinum Gym aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Platinum Gym. Zodra Platinum Gym in kennis is gesteld van het voornemen van het Lid om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Platinum Gym de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het Recht van Ontbinding na een verzoek van het Lid overeenkomstig lid 2 van dit artikel, is het Lid Platinum Gym een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Platinum Gym is nagekomen op het moment van uitoefening van het Recht van Ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat het Lid aan Platinum Gym is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Platinum Gym zal de eventueel reeds van het Lid ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in het vorige artikellid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan het Lid terugbetalen.

ARTIKEL 5. | INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een losse training biedt het Lid aanspraak op eenmalige toegang tot de sportschool op de uitdrukkelijk overeengekomen datum en tijd.
 2. In geval van een Abonnement wordt uitdrukkelijk overeengekomen of sprake is van een maand- of jaarabonnement. Een maandabonnement is steeds overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikellid opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt na verstrijken van de eerste 12 maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende artikellid tijdig wordt opgezegd.
 3. Een Abonnement eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de initiële bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging door het Lid dient aan de balie bij de sportschool te geschieden, met dien verstande dat indien de inschrijving niet aan de balie bij de sportschool heeft plaatsgevonden, maar langs elektronische weg, het Lid het Abonnement ook langs elektronische weg, zoals per e-mail, kan opzeggen.
 4. Een aangeschafte Rittenkaart geeft het Lid recht op toegang tot de sportschool voor het uitdrukkelijk overeengekomen aantal keer. Een Rittenkaart is voor de duur van 12 maanden na aanschaf geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere duur is overeengekomen. Indien de geldigheidsduur van de Rittenkaart is verstreken, maakt het Lid niet langer aanspraak op toegang tot de sportschool op basis van de Rittenkaart, ook niet indien het overeengekomen aantal trainingen nog niet is verbruikt. In het laatstbedoelde geval maakt het Lid eveneens geen aanspraak op enige restitutie van het door hem betaalde bedrag.
 5. In geval van een Abonnement en Rittenkaart ontvangt het Lid bij de inschrijving een pasje waarmee hij toegang verkrijgt tot de sportschool. Het Lid dient het pasje bij toegang steeds te scannen bij de balie. In geval van verlies van het pasje, dient het Lid daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Platinum Gym; het Lid ontvangt vervolgens een vervangend pasje. Platinum Gym is gerechtigd daarvoor redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Het Lid kan binnen het kader van de Overeenkomst onbeperkt gebruik maken van de in de sportschool aanwezige gewichten, overige krachtapparatuur alsook cardioapparatuur.

ARTIKEL 6. | GEZONDHEID

Door de sportschool te betreden verklaart het Lid impliciet dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om van de door hem gewenste faciliteiten van de sportschool gebruik te maken zonder schade voor zijn gezondheid. Het Lid garandeert dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn om van de bedoelde faciliteiten gebruik te maken en dat de trainingen niet schadelijk zijn voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Gebruik van de faciliteiten van de sportschool geschiedt uitsluitend op eigen risico.

ARTIKEL 7. | ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE SPORTSCHOOL

 1. Het Lid dient zich te houden aan de eventuele huisregels van de sportschool zoals aldaar geopenbaard. Platinum Gym is steeds gerechtigd deze huisregels aan te passen.
 2. Het Lid dient tijdens de trainingen door hem meegebrachte schone sportkleding en passend sportschoeisel te dragen. Deze zaken worden niet door Platinum Gym aan het Lid beschikbaar gesteld. In normale niet-sportkleding mag niet worden getraind. Indien en voor zolang het Lid zich daaraan niet houdt, kan het Lid van de sportschool worden verwijderd, dan wel kan hem de toegang tot de sportschool worden ontzegd.
 3. Indien het Lid van de gewichten in de sportschool gebruik maakt, dient hij deze na gebruik weer terug te leggen op de daartoe bestemde plek.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Platinum Gym is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Platinum Gym bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige artikellid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Platinum Gym is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover het Lid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Platinum Gym ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat het Lid zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van het Lid ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat het Lid Schriftelijk door Platinum Gym in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen het Lid zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien het Lid in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin het Lid anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Platinum Gym gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover het Lid niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Platinum Gym geleden schade, komt voor rekening van het Lid.
 4. Het Lid maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Platinum Gym uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien Platinum Gym de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Platinum Gym nog op het Lid heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Losse trainingen en Rittenkaarten dienen vooraf volledig te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor Abonnementen is het Lid maandelijks een betaling verschuldigd.
 2. Platinum Gym is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging geen betrekking heeft op de bepaalde looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend is verlengd, wordt het Lid uiterlijk twee maanden vóór inwerkingtreding daarvan, van de prijsverhoging in kennis gesteld. Het Lid kan de Overeenkomst dan nog op reguliere wijze opzeggen indien hij niet met de prijsverhoging wenst in te stemmen.
 3. Voor door Platinum Gym aangeboden sportdranken, sportsnacks, koffie en thee dient het Lid contant of middels pinbetaling af te rekenen bij de balie van de sportschool.
 4. Platinum Gym is niet gehouden het Lid tot de sportschool toe te laten voor zolang het Lid in gebreke is met de nakoming van enige op hem jegens Platinum Gym rustende betalingsverplichting.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Platinum Gym aangewezen wijze, middels machtiging, contante of pinbetaling.
 6. In geval van betaling via automatische incasso is Platinum Gym gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan het Lid in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is het Lid op verlangen van Platinum Gym gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking of contant te voldoen, binnen de door Platinum Gym vermelde of aangezegde termijn.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van het Lid van rechtswege in en is Platinum Gym gerechtigd het Lid met onmiddellijke ingang de toegang tot de sportschool te ontzeggen. Vanaf de dag dat het verzuim van het Lid intreedt, is het Lid over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door het Lid verschuldigde bedragen, komen voor rekening van het Lid.
 9. In geval van betalingsverzuim van het Lid, zal Platinum Gym om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat het Lid tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Platinum Gym draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door het Lid verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van het Lid die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Platinum Gym kan worden toegerekend.
 2. Platinum Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door het Lid in verband met trainingen behalen van resultaten.
 3. Platinum Gym is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen zaak- en letselschade. Toegang tot de sportschool is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van het Lid. Platinum Gym is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. Het Lid vrijwaart Platinum Gym van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van het Lid of van goederen die door het Lid zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Platinum Gym aangeboden diensten.
 4. Mocht Platinum Gym ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Platinum Gym, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. Het Lid dient Platinum Gym hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Platinum Gym ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Platinum Gym is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Platinum Gym betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Platinum Gym nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Platinum Gym afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Platinum Gym dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 6. Het Lid is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Platinum Gym in de Sportschool beschikbaar gestelde materialen en overige eigendommen van Platinum Gym of derden.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Platinum Gym bedraagt één jaar.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. De aan het Lid toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Platinum Gym niet worden overgedragen aan derden.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een klacht van een Lid in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het Lid het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).